1. Liga je určena pro amatérské hráče. Hráči registrovaní v ČASQ jsou přijímáni pouze za podmínky, že již ligu SCE hráli předtím, než se stali registrovanými hráči. Noví hráči registrovaní v ČASQ se do ligy SCE přijímají jen, pokud jejich aktuální umístění na žebříčku ČASQ je více než 60 u mužů resp. více než 30 u žen. Liga je smíšená pro muže i ženy.
 2. Startovné činí 400 Kč – je nutno uhradit na recepci SCE před prvním zápasem do ligy. Po uhrazení startovného obdržíte heslo, které slouží pro přístup k databázi výsledků. Výjimku z placení startovného mají hráči, kteří se přihlásili do jednoho z posledních 2 kol předchozího ročníku a zaplatili zvýšené startovné 400 Kč – tito hráči mají již uhrazeno startovné i za nový ročník ligy a pouze si musí vyzvednout na recepci SCE přihlašovací heslo do databáze výsledků. Hráč je povinen po zaplacení startovného se neprodleně zaregistrovat do databáze hráčů squashligy SCE. Nesplní-li hráč tyto podmínky do konce kola, v němž začal ligu hrát, může být z ligy vyřazen.
 3. Zařazení do jednotlivých skupin do 1. kola nového ročníku ligy je provedeno podle výsledků posledního kola předchozího ročníku. Noví hráči jsou zařazeni do poslední skupiny nebo na divokou kartu (DK) do vyšší skupiny (viz pravidlo o DK). Totéž platí pro hráče, kteří se přihlásí později v průběhu ročníku.
 4. Liga je rozdělena do skupin obvykle po 5 hráčích. Pokud je do skupiny zařazen hráč na DK, může být tato skupina 6-členná, jiný počet hráčů může být rovněž u posledních skupin (min. 3, max. 7 hráčů).
 5. Každé kolo soutěže se hraje v intervalu cca 1 měsíce, přesný termín začátku a konce kola je vždy vyhlášen na webu www.sceliga.cz a je závazný. Po ukončení kola již nelze zadávat výsledky do databáze (s výjimkou, kterou může v ojedinělých a zdůvodněných případech povolit vedoucí soutěže). Celkově se liga skládá z 10 kol (leden - listopad, měsíce červenec a srpen jsou spojeny do 1 kola). V měsící prosinci se běžné kolo ligy nehraje, koná se pouze závěrečný turnaj - viz bod 19.
 6. Termíny zápasů si hráči domlouvají sami prostřednictvím telefonních resp. mailových kontaktů, které jsou k dispozici v databázi hráčů. Každý hráč je povinen aktivně a co nejdříve kontaktovat své soupeře ze skupiny a domluvit si termín zápasu. Výzvu k zápasu je třeba učinit nejpozději 10 dní před uzávěrkou kola, hráč je povinen nejpozději 5 dní před uzávěrkou kola na tuto výzvu reagovat, v opačném případě si může vyzývající hráč zapsat skreč ve svůj prospěch.
 7. Domluvený termín zápasu je závazný, v odůvodněných případech jej lze zrušit nejpozději 24 hodin před tímto termínem telefonicky nebo prostřednictvím SMS zprávy. Pokud se hráč na zápas bez včasné omluvy nedostaví, je mu zápas skrečován a je povinen uhradit cenu kurtu při své příští návštěvě SCE. Pokud tuto svou povinnost nesplní, může být z ligy vyloučen. Totéž platí v případě, kdy si hráči zarezervují kurt na zápas do squashligy a tuto rezervaci nechají propadnout (v tomto případě musí každý z nich uhradit 50% z ceny nevyužité rezervace kurtu). Pokud se hráč včas omluví z dohodnutého termínu, je jeho povinností navrhnout včas soupeři vhodný termín náhradní, jinak mu bude zápas skrečován. Je-li původně dohodnutý termín zápasu v posledních 7 dnech před uzávěrkou kola, není povinen hráč přistoupit na náhradní termín a může si za odvolaný zápas zapsat skreč ve svůj prospěch.
 8. Všechny zápasy ligy se zásadně hrají na kurtech SCE se slevou 15% z aktuální ceny kurtu (tato sleva neplatí v případě propadnutí rezervace – viz bod 7) – výjimku může v odůvodněných případech povolit vedoucí ligy. Zápasy se hrají podle platných mezinárodních pravidel squashe s aktuální úpravou platnou pro mužské soutěže ČASQ – tj. hraje se na 3 vítězné sety do 11 bodů beze ztrát, přičemž rozdíl míčků musí být min. dva. Hraje se míčkem Dunlop se dvěma žlutými tečkami (nebo adekvátním míčkem jiné značky), hráči se mohou dohodnout i na jiném míčku. Zápasy si hráči rozhodují sami, event. se mohou dohodnout na rozhodčím, jeho rozhodnutí jsou pak povinni respektovat.
 9. Nedohrané zápasy z časových nebo jiných důvodů lze po dohodě buď dohrát nebo započíst dílčí stav - v případě nedohody soupeřů platí preference dohrání zápasu. Pokud hráč utkání skrečuje během zápasu, započítá se odstoupivšímu hráči tolik setů, kolik jich do okamžiku skreče vyhrál (např. 1:3, pokud byl stav v okamžiku skreče 1:1 a byl rozehraný třetí set).
 10. Výsledky zápasů (pouze poměr setů, nikoliv bodů v jednotlivých setech) se zadávají do databáze výsledků na webu, která je všem hráčům přístupná po zadání přihlašovacího hesla (každý hráč má přístup k zadávání pouze svých výsledků z aktuálního kola). Povinnost zadat výsledek má vítěz zápasu, pokud se hráči nedohodnou jinak, druhý hráč nemusí výsledek potvrzovat. Do databáze výsledků je nutno zadávat rovněž skrečované zápasy – je nutno odlišovat výsledek 3:S (v případě skreče) od výsledku 3:0 (v případě odehraného zápasu). Pokud některé výsledky nebudou do uzávěrky kola zadány, budou automaticky vyhodnoceny jako oboustranná skreč. V případě protestů proti zadanému výsledku nebo skreči je nutno kontaktovat vedoucího soutěže nejpozději do 2 dnů od uzávěrky kola - změnu výsledku oproti zadanému výsledku v databázi však v tomto případě musí potvrdit oba hráči, aby se předešlo dalším nesrovnalostem. Vedoucí soutěže nebo jím pověřený zástupce (např. pracovník SCE) má právo provádět náhodné kontroly, zda byly zadané zápasy opravdu odehrány.
 11. Do tabulky skupiny jsou každému hráči za vítězný zápas započteny 3 body, za prohraný zápas 1 bod, za skrečovaný zápas 0 bodů. Skrečované zápasy jsou vyhodnoceny skórem 3:0 při jednostranné skreči, resp. 0:0 při oboustranné skreči.
 12. Po skončení kola je určeno pořadí ve skupině podle těchto kritérií:
  1. celkový počet bodů
  2. vzájemný zápas (event. minitabulka ze vzájemných zápasů tří a více hráčů) - počet vítězství, event. rozdíl setů
  3. celkový rozdíl setů ze všech zápasů ve skupině
  4. umístění hráče v minulém kole soutěže (níže umístěný hráč v minulém kole je výše umístěný v aktuálním kole při shodě tří výše uvedených parametrů)
 13. Po skončení obdrží hráči body do celkového žebříčku ligy podle svého umístění ve skupinách takto: hráč na posledním místě v nejnižší lize 1 bod, předposlední hráč v nejnižší lize 2 body atd. až k prvnímu hráči 1. ligy (ten tedy obdrží tolik bodů, kolik je celkem hráčů). První tři hráči v 1. lize navíc obdrží bonifikaci 3, 2 a 1 bod. Hráči, který v daném kole nesehraje ani jedno utkání (tj. bude mít v tabulce skupiny 0 bodů), se započte polovina bodů, na něž by měl nárok za své umístění (zaokrouhleno na celé body nahoru). Hráč se statutem divoké karty, který ve skupině skončí na 3. místě a hůře, body za dané kolo nezískává. Celkové pořadí ligy je dáno součtem bodů za všech 10 kol ligy a za závěrečný turnaj - viz bod 20.
 14. Hráč, který ve dvou kolech za sebou nesehraje v lize ani jedno utkání a neoznámí vedoucímu soutěže svůj zájem nastoupit v dalším kole ligy, bude z ligy automaticky vyřazen a může kdykoli požádat o znovuzařazení do ligy buď do poslední skupiny nebo na DK do skupiny vyšší.
 15. Pokud není v žádné skupině zařazen hráč s DK je postup/sestup mezi skupinami takový, že vždy první dva hráči v pořadí skupiny postupují o jednu skupinu výše (pochopitelně s výjimkou 1. ligy) a poslední dva hráči v pořadí skupiny sestupují o jednu skupinu níže. Pokud více než dva hráči ve skupině nesehrají ani jeden zápas, sestupují o skupinu níže všichni tito hráči a do této skupiny postoupí odpovídající počet hráčů z nižší skupiny. Pokud některý hráč odstoupí ze soutěže, nebo je vyřazen z důvodů, že dvě kola po sobě nesehrál ani jeden zápas, sestoupí z nižší skupiny o jednoho hráče méně, tak aby vždy zůstal zachován počet 5 hráčů ve skupině. Postup a sestup v případě hráče s DK je řešen samostatně níže. Obecně platí, že nárok na postup do vyšší skupiny má pouze vítěz skupiny, druhý v pořadí pouze v případě, že se neuplatní pravidla pro hráče s DK.
 16. Po uzávěrce kola jsou automaticky vygenerovány konečné výsledky jednotlivých skupin, přičemž nezadané výsledky jsou doplněny jako oboustranné skreče. Event. protesty je třeba uplatnit u vedoucího soutěže do tří dnů po uzávěrce kola. V případě rozporů je v kompetenci vedoucího soutěže rozhodnout po vyslechnutí názorů obou stran. Po uplynutí reklamační doby budou výsledky prohlášeny za platné a budou zveřejněny nové tabulky pro další kolo.
 17. divokou kartu (DK) může požádat kterýkoli nový hráč, event. hráč, který byl vyřazen ze soutěže na základě pravidla 14 (protože nesehrál ani jeden zápas ve dvou po sobě následujících kolech) – tento však může požádat o DK nejvýše do té skupiny, z níž byl z ligy vyřazen. V daném měsíci mohou být celkem zařazeni max. dva hráči na DK, přičemž v jedné skupině může být vždy pouze jeden hráč na DK. Je-li více zájemců o DK do určitě skupiny, má přednost dříve podaná přihláška. Pokud je více zájemců o DK než dva, mají přednost opět dříve podané přihlášky, ostatní hráči buď musí začít v poslední skupině, nebo počkat na další kolo ligy. Každý hráč může v průběhu soutěžního ročníku požádat o DK pouze jednou (výjimky z těchto pravidel může povolit vedoucí soutěže např. pro hráče, kteří přerušili svou účast v soutěži ze zdravotních důvodů). Více hráčů s DK může být zařazeno rovněž do 1. a 2. kola ligy (platí pouze pro nové zájemce o ligu). O DK může jednou za ročník zažádat rovněž libovolný hráč, který ligu již hraje, tyto DK jsou však přidělovány pouze v případě, že nejsou více než 2 zájemci o DK z řad nových hráčů event. hráčů vyřazených ze soutěže podle pravidla 14
 18. Pro hráče, který odehrál dané kolo se statutem DK, platí tato specielní pravidla:
  • pokud hráč s DK vyhraje svou skupinu: postoupí do vyšší skupiny. Spolu s ním postoupí ještě jeden nejlépe umístěný hráč (toto však neplatí, pokud je ve vyšších skupinách více DK - potom postupuje pouze vítěz). Do nižší skupiny pak sestoupí dva hráči umístění na 5. a 6. místě a do skupiny s DK postoupí pouze vítěz nižší skupiny, čímž se upraví počet hráčů na 5. Stejným způsobem je postupováno i v dalších nižších skupinách, tak aby se počet hráčů upravil na pět (výjimka může nastat v případě odstoupení hráče ze soutěže v některé z nižších skupin nebo přímo ve skupině s DK). Pokud je více DK ve vyšších skupinách mohou z nižších skupin sestupovat až 3 poslední hráči.
  • pokud hráč s DK skončí na 2.místě ve skupině: ve skupině zůstává. Do vyšší skupiny postupují hráči na 1. a 3.místě skupiny, do dané skupiny postupuje pouze vítěz nižší skupiny apod. i v nižších skupinách, aby byl upraven počet hráčů ve skupinách na pět. Výjimky mohou opět nastat při větším počtu DK nebo při odstoupení některých hráčů – řešení takovýchto výjimek je pak v kompetenci vedoucího soutěže, přičemž se vždy musí dodržet pravidlo, že vítěz skupiny má právo postupu do skupiny vyšší.
  • pokud hráč s DK skončí na 3. a horším místě ve skupině: sestupuje do poslední skupiny (jde-li o hráče, který již ligu hrál, pak tento hráč sestupuje o dvě skupiny níže, než je skupina, z níž o statut DK zažádal - v této skupině má pak i v dalším kole statut hráče s DK a uplatňují se na něj tatáž pravidla). Postupy a sestupy mezi skupinami jsou v tomto případě standardní (resp. stejná jako výše).

Výjimku z těchto pravidel může povolit vedoucí soutěže, pokud se např. uvolní místo v jiné skupině ligy (ale v zásadě nižší než kde hráč s DK hrál).

 1. Na závěr soutěžního ročníku (v prosinci) bude uspořádán závěrečný turnaj. Tento turnaj bude uspořádán ve dvou kategoriích:
  • Kategorie Masters: Právo hrát v této kategorii má osm nejlépe umístěných hráčů v celkovém pořadí po 12 kolech ligy. Pokud se některý z těchto hráčů nezúčastní, přejde právo účasti na dalšího hráče v pořadí, ev. může pořadatel doplnit hráče do celkového počtu osmi na divokou kartu. Hraje se ve dvou skupinách po čtyřech hráčích (skupina A: 1. 4. 5. 8; skupina B: 2. 3. 6. 7. v celkovém pořadí) systémem každý s každým a dále semifinále a finále + zápasy o další umístění (křížem podle pořadí ve skupinách) – všechny zápasy s výjimkou finále se hrají na 2 vítězné sety, finále na 3 vítězné sety.
  • Kategorie Open: Mohou se zúčastnit ostatní hráči ligy, event. i jiní hráči (za zvýšené vložné). Systém této kategorie bude určen pořadatelem podle počtu účastníků (hrát se může buď rovněž ve skupinách nebo systémem dohrávaného pavouka).

Vložné do turnaje je 200 Kč pro hráče ligy a 300 Kč pro ostatní zájemce (mohou hrát však pouze kategorii B).

 1. Za umístění v turnaji Masters budou započteny body do celkového pořadí squashové ligy takto:
Kategorie Masters Kategorie B
Umístění Body Umístění Body
1. 50 1. 30
2. 45 2. 25
3. 40 3. 20
4. 35 4. 18
5. 32 5. 16
6. 30 6. 14
7. 28 7. 12
8. 26 8. 10 atd.